410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 1994 -

Január 29 – A váradi kábeltelevízióban riportot mutattak be az EKE és a Bizottság tevékenységéről és célkitűzéseiről.

Január 31 – Telefoninterjú – egyenes adásban a temesvári rádióban – a bizottság tevékenységéről és kapcsolatairól.

1994 márciusában és áprilisban többször összeült a Partium-lap szerkesztő bizottsága, megbeszélni a lap formáját, címét, tartalmát, a kinyomtatás lehetőségeit, a lap emblémáját. A vezércikkek megírására felkértük Tőkés László és Tempfli József püspök urakat. Így április 14-én elkészült az első szám, melynek első szerkesztősége így nézett ki: Barabás Zoltán – műszaki szerkesztő, Dukrét Géza – felelős szerkesztő, Jakobovits Miklós, Méder Árpád, Miklós Mihály, Péter I. Zoltán, Radványi Károly, Săşianu Alexandru, Venczel Márton – szerkesztők, Ardai Erika – korrektor
A lap emblémáját Radványi Károly készítette el, amely a későbbiek folyamán bizottságunk emblémájává vált.
A folyóirat rovatai: Műemlékeink, Emlékhelyeink, Helytörténet, Népismeret, Tájleírás-turizmus, A természet világa, Lapszemle, Hírek–események. Fő célja, hogy ismertesse annak a kutatómunkának az eredményeit, melyet e tájegység megismerése érdekében folytatunk; egyben mércéje is lesz e munkának. Írói mindazok, akik hozzájárulnak e tájegység feltárásához, függetlenül foglalkozásuktól. Felkértünk minden helytörténészt, néprajzost, hogy vegyen részt e nemes munkában. Szükséges, hogy bekapcsolódjanak Máramaros, Szatmár, Szilágy, Arad, Temes, Krassó-Szörény megyék kutatói, hozzák létre saját kutatócsoportjukat és küldjenek minél több tanulmányt, leírást, híreket lapunk számára.

Április 16 - án gyűlt össze a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság (PBMEB), hogy megvitassák és véglegesítsék a múlt év október 29-én összeállított működési alapszabályzatot, beszámoljanak az eddig végzett munkáról, és javaslat szülessen a felmérő munka jobb megszervezésére. Sor került a bizottság új lapja, a PARTIUM bemutatására is.

Április 30 – A Varadinum-ünnepségek keretében megszerveztük a tudományos ülésszakot. Előadás-sorozat hangzott el A polgárosodó Nagyvárad címen, valamint fényképkiállítást nyitottunk Nagyvárad építészetéről.

Június 26 –  Az Erdélyi Kárpát Egyesület Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottsága, valamint a Nagyváradi Ady Társaság emléktáblát avatott a révi temetőben Márton Gabriella, Ady Endre első váradi szerelmének tiszteletére.

Július 9 – emléktábla-avatás a Lorántffy Zsuzsanna Gimnáziumban Biró József művészettörténész és festőművész tiszteletére (Nagyvárad 1907. július 8. – Budapest 1945. január 6.) A táblaavatást a PBMEB szervezte, közösen a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal és az Erdélyi Múzeum Egyesülettel. Biró József életéről és munkásságáról előadásokat tartottak: Benkő Samu művelődéstörténész, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke, Lővei Pál művészettörténész, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (Budapest) osztályvezetője, Murádin Jenő kolozsvári művészettörténész, Kovács András művészettörténész, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság alelnöke.

Augusztus 7 – A váradi kábeltelevízióval közösen összeállítottunk egy három részes rövidfilmet Árpád-kori templomainkról.

Augusztus 8-14 III. Honismereti Tábor Sólyomkővára mellett.
A tábor célkitűzése a várban levő kápolna-rom állagának megőrzése volt. A táborozáson 40 váradi, 22 élesdi, 4 kolozsvári és 1 szatmári, összesen 67 személy vett részt, melyből 10 felnőtt, a többi fiatal volt. Naponta komoly munka folyt: igyekeztünk megállítani a falak további romlását, visszahelyezve a lehullt téglákat, pótolva a hiányzó részeket. E munkálatokat Kiss László, Tóth László és Újvárosi Tibor vezette. Délutánonként honismereti előadásokat tartottunk: György Ibolya tanárnő ismertette a környék földrajzát, Józsa Ferenc tanár a vár történetét, Dukrét Géza történelmi áttekintést nyújtott Bihar megyéről, Berecz István mezőtelki néphagyományokról mesélt, Péter I. Zoltán felvázolta Nagyvárad építészettörténetét. Nagy sikernek örvendett Kajántó Pál református lelkipásztor által szervezett Bingó-játék, melyre eljöttek az egyházközség presbiterei és a táborozók szülei is. A több mint 1200 nyereménytárgyat a tiszteletes úr hozta, a befolyt 72 ezer lejt pedig felajánlotta a tábor kiadásaira.

Szeptember 21-23Dokumentumfilm forgatása a Hegyköz vidékén a Duna TV forgatócsoportjával, Halász Péter irányításával, melyből egy 35 perces film készült. Felvétel és riport készült Hegyközcsatáron, Hegyköztóteleken, Síterben, Szalárdon, Hegyközszentimrén, Szentjobbon, Micskén, Hegyközszentmiklóson. A háromnapos útvonalat Dukrét Géza szervezte meg és vezette a stábot.

Október 25 – Emléktábla-avatás Pécskán Ormós Zsigmond halálának 100. évfordulója alkalmából. Főszervező volt tagtársunk dr. Pálfi István, résztvett Puskel Péter, mint újságíró.

December 4 – Emlékszoba- és emléktábla-avatás Fráter Lóránd tiszteletére Érsemjénben. Az egész napos emlékünnepség délelőtt  ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Igét hirdettek Gellért Gyula, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, Jitaru Széll Antal érsemjéni római katolikus plébános, valamint Duma Sándor érseléndi görög katolikus pap. Fráter Lóránd és családja históriáját Tarr Erzsébet érsemjéni történelemtanár vázolta fel. Gyurka László kolozsvári mérnök a nótáskapitány Szamosújváron eltöltött éveit idézte fel. Az emlékszoba avatásán Balazsi József érsemjéni polgármester és Dukrét Géza tanár tartott avató
beszédet. [...]