410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 1995 -

Január 17. – A Bihari Református Egyházmegye lelkésztalálkozóján Dukrét Géza felhívást intézett az egyházközségek története, helytörténete, kismonográfiák elkészítésére. Ismertette a felmérőlapokat.

Január 25. – Jelentés a PBMEB 1994-es évi tevékenységéről. Részlet:
A kezdeti nehézségek és bukdácsolások ellenére, egy általánosan passzív környezetben, az 1994-es esztendő eredményesen zárult. Bár nem beszélhetünk látványos dolgokról, de mostoha körülményeink (még egy apró lyuk sincs ahol meghúzódjunk) és szerény anyagi lehetőségeink ellenére maradandó megvalósításaink és emlékezetes rendezvényeink voltak. A Bizottság, amely 11 taggal indult, ma 53 taggal és közreműködővel rendelkezik a Partium különböző területén.

Január 31. – Dukrét Géza és Péter I. Zoltán megfogalmazta a Varadinum alkalmával állítandó Szent László-emléktábla szövegét, majd február 14-én véglegesítették Tempfli József  püspökkel. Március 5-én megrendelték a táblát Balázs Jenő kőfaragómesternél.

Március 30 Partiumi Honismereti Találkozó – Nagyvárad
Napirendi pontok:
– Beszámoló az 1995-ös év tevékenységéről,
– Megyei beszámolók, javaslatok,
– Az 1996-os év eseménynaptára,
– Pályázati munkák a Millecentenáriumra,
– Az  1989 után állított emléktáblák és szobrok listájának összeállítása,
– Előadások.
Dukrét Géza felkéri a megyék küldötteit, hogy az 1989 után állított szobrokról, emléktáblákról stb. készüljenek fényképek, melyeket adatok (méret, kinek a tiszteletére, ki állította stb.) kíséretében küldjenek el hozzá.
Utolsó napirendi pontként az előadásokat tartják meg a következő sorrendben:
1. Péter I. Zoltán és Sófalvi István: A Szent László-tér kialakulása – diavetítéses.
2. Major Miklós: Kraszna – helytörténet.
3. Venczel Márton: Természetvédelem Bihar megyében (diavetítéssel).
4. Borbély Gábor: Adalékok Paptamási helytörténetéhez.
5. Papp Attila: Egy eddig ismeretlen betyárballada elemzése, melyet el is énekel.
6. Németh Katalin: Tájékoztató Bihar megye műemlékeiről.

Április 9. – Rév: meleg hangulatban ünnepeltük meg az EKE Révi Osztályának 90., színjátszó csoportjának 50. évfordulóját. Díszoklevelet nyújtottunk át Juhász Viktor tanárnak, aki mindkettőnek vezetője, lelke.

Május 7–14. – Varadinum-ünnepségek:
                        - Május 7. – Délelőtt a  Szent László-pályázat eredményhirdetése az újvárosi református templomban, délután az általunk készíttetett Szent László-emléktábla avatása a vártemplomban.
                        - Május 13. – A pályázat ünnepélyes díjkiosztása az RMDSZ kistermében.

Június 7. – Temesváron dr. Telbisz Károly sírjánál találkozott az a lelkes csapat, többek között Pálkovács István, Szekernyés János, Matekovits György, amely ápolni gyűlt össze annak a férfiúnak a nyughelyét, aki 1910. március 9-én ünnepelte 25 éves polgármesteri jubileumát. Június 21-én ugyanez a kis csapat újra találkozott a hősök temetőjében és rendbe szedték Török János sírját is, aki 1876-ban átvette Temesvár városának vezetését. Legnagyobb érdeme, hogy megvalósította a város elektromos közvilágítását, amelyre akkoriban egész Európában nem volt példa.

Június 17. – Krenner Miklós (Spectator) születésének 120. évfordulója alkalmából Aradon megemlékező tudományos ülésszakot tartottak. Előadást tartott Puskel Péter: Az aradi közíró és Kovách Géza: Az aradi közművelődés-szervező címen. 

Július 10–16. IV. Honismereti tábor – Érábrány
Táborunk célkitűzése a 13. századi román kori templomrom kitakarítása és az új templom környékének szépítése volt. Kupán Jenő tiszteletes úr szeretettel fogadta a táborozáson résztvevő 49 fiatalt és 8 felnőttet, felajánlva a templomrom mögötti gyümölcsösét a tábor felállításához. A munkálatokat Tóth László, Újvárosi Tibor és Dukrét Géza vezette. Talán a legnehezebb munkát, a főzést az EKE nőtagjai: Péter Emília, Dukrét Aranka, Kiss Annamária és Papp Ilona vállalták, akik a tábor mellett felállított tábori konyhánál kora reggeltől késő estig szorgoskodtak, hogy biztosítsák a napi háromszori meleg ételt. A beszerzést Kiss László vállalta.
Délutánonként Dukrét Géza előadásokat tartott a környék földrajzáról, történelméről, műemlékeiről, népi hagyományairól.

November 18–19. – I. Partiumi Honismereti Konferencia – Nagyvárad
A honismereti és műemlékvédelmi konferenciát Nagyváradon, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének székházában tartottuk. Örvendetes, hogy a konferenciát nagy érdeklődés kísérte, amelyen 65-en vettek részt, Arad, Bihar, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes megyék képviseletében. Megtisztelte konferenciánkat Gellért Gyula, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, Balogh Ferenc, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság országos elnöke, dr. Szabó Bálint, az Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egyesületének elnöke, Bara István, a KLMT országos alelnöke, Kapy István, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének alelnöke, Szabó Zsolt, a Művelődés főszerkesztője.
A következő előadások hangzottak el:
   1. Dukrét Géza: Köszöntő. Rövid beszámoló a bizottság éves tevékenységéről.
   2. Dr. Fleisz János: Nagyvárad társadalma a dualizmus korában (1867–1918).
   3. Bara Csaba (Szatmárnémeti): Ugocsai magyar falvak.
   4. Dr. Csiszér György (Székelyhíd): A székelyhídi vár.
   5. Papp Attila (Margitta): Helytörténeti kutatómunka Margittán. Utcanevek, víznevek.
   6. Dr. Wilhelm Sándor (Székelyhíd): Népi vadfogás és vadászat az Érmelléken.
   7. Balogh Ferenc (Kolozsvár): A műemlékvédelem fokozatai a honismerettől a kőkonzerválásig.
   8. Dr. Szabó Bálint (Kolozsvár): Műemlékvédelmi problémák Erdélyben.
   9. Pávai Gyula (Arad): Aradi beszélő házak.
   10. Gorun Gheorghe (Nagyvárad): Ásatások a nagyváradi várban.
   11. Major Miklós (Szilágynagyfalu): A Szilágyság és táji-történeti tagolódása.
   12. Magyari Etelka (Arad): Arad és környékének szakrális emlékei (vetítéssel egybekötve).
   13. Dr. Kovách Géza (Arad): A helynévkutatás időszerű kérdései.
   14. Joikits Attila (Szilágysomlyó): Műemlékvédelmi gondok és megoldások Szilágysomlyón.
   15. Eke Éva (Kolozsvár): A Báthori-vár   rekonstrukciós tervei (vetítés).
   16. Makay Dorottya (Kolozsvár): Népi építészeti emlékek leltározási programja (vetítéssel egybekötve).
   17. Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): A túrháti magyar falvak népi építészetének változásai (vetítéssel egybekötve).
   18. Pálkovács István (Temesvár): Detta helytörténete.
   19. Hitter Ferenc (Felsőbánya): Felsőbánya, a bányászok városa (felvételről meghallgattuk a bányászok himnuszát).
   20. Jakobovits Miklós (Nagyvárad): Az erdődi római katolikus templom főoltárképének restaurálása.
   21. Jancsó Árpád (Temesvár): Temesvár hídjai (vetítéssel egybekötve).

Másnap a konferencia résztvevői egy honismereti kiránduláson ismerkedtek a környék műemlékeivel. [...]