410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 1999 -

Február 20.Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Református Központban. Ismertettük a Partiumi füzetek 7. számát, az első gyűjteményes kötetünket: Hol sírjaink domborulnak. Partiumi temetők. Hozzászóltak Tempfli József és Tőkés László püspökök is. A rendezvényen nyolcvanan vettek részt.

Március 20. – Partiumi Honismereti Találkozó.
A következő előadások hangzottak el:
1. S. Németh Katalin: Nagyvárad a szabadságharcban.
2. Nagy Aranka: Kazinczy Lajos.
3. Magyari Etelka: Arad-környéki 1848-as mondák.
4. Tövissi József: Emlékezés.
5. Starmüller Géza: Zsibó, a Wesselényiek és kastélyuk.
6. Benedek Zoltán: A nagykárolyi várkastély.
7. Dr. Jósa Piroska: A várasfenesi vár.
8. Dr. Fleisz János: A szabadságharc felszerelési és ellátási központja Nagyváradon.
9. Borbély Gábor: Csokaly udvarházai.
10. Kordics Imre: Asszonyvásári kúria.
11. Kéri Gáspár: Érmelléki tájház Gálospetriben.

Április 25–május 2. – Varadinum-ünnepek
- április 29. – könyvbemutató a Tibor Ernő Galériában: Péter I. Zoltán: Püspökfürdő. Partiumi füzetek 9. A kötetet Dukrét Géza ismertette.
             - május 1. – Pályázati díjkiosztó ünnepség.
 Ötödik alkalommal hirdettük meg pályázatunkat a Varadinum-ünnepségre. Irodalmi emlékhelyeink című pályázatunkra 23 dolgozatot küldtek, melyből 17 diáké volt. A 17 dolgozatból csak 5 felelt meg a pályázatban meghirdetett témának. A témakörhöz tartozott olyan műemlékek bemutatása, amelyekhez jelentős személyiségek, vagy művelődéstörténeti események kapcsolódnak.

Augusztus 9–16.  – VIII. Honismereti tábor – Ottomány.
A táborozók az egykori Komáromy-kúria mögötti kertben vertek sátrat
Negyvenen gyűltek össze. A kúria hajdani dendrológiai parkját takarították, a vadhajtásokat, a bokrokat nyesegették és gyűjtötték nagy halomba.
A táborozók zöme váradi diák volt, rajtuk kívül eljött hét szilágysomlyói cserkész, a budapesti Műszaki Egyetem három diákja, és tizennégy felnőtt, akik a munkát vezették és az üstök körül serénykedtek, hogy változatos menü kerüljön az asztalra A munka 9–13 óra között folyt, ebéd után előadásokat tartottak. A táj földrajzáról és élővilágáról, valamint Ottomány történelméről Szabó István beszélt. Az egyik napon az iskolában rendezett kiállításon is megismerhették a fiatalok a környék néprajzát. Nagy sikert aratott a szövőszék, amelyet ki is lehetett próbálni. Meglátogatta a tábort Szentjóbi Szabó Andor is, aki rokonáról, a jakobinus költőről, Szentjóbi Szabó Lászlóról tartott előadást. Az alpolgármester Szentmihályiné Szabó Mária és Szabó Magda írónőkről beszélt a táborozóknak.

Augusztus 28–29.Nagyszalonta: 150 éves a Csonkatorony – egész napos ünnepség. Az előadásokat a városháza dísztermében tartották. Előadást tartott többek között, Dánielisz Endre. Délután bemutattuk a Partiumi füzetek 10. kötetét – Dánielisz  Endre: Csonkatorony nyúlik a felhőbe... című irodalomtörténeti munkáját. Másnap istentisztelet után díszelőadást tartottak a Csonkatorony lábánál, melyet koszorúzás követett. Interjút adtunk a Kolozsvári TV-nek, ismertetve a többi könyveinket is.

Szeptember 3–5. – V. Partiumi Honismereti Konferencia – Felsőbánya
A konferencia 14 órakor kezdődött a református templomban. Az ünnepélyes megnyitó elnöki köszöntővel kezdődött, majd Hitter Ferenc alpolgármester, mint házigazda üdvözölte a résztvevőket. Üdvözlő beszédek hangzottak el Böndi Gyöngyike, Máramaros megye parlamenti képviselője, Barboloviciu Valer Felsőbánya polgármestere részéről, majd a későbbiek folyamán Halász Péter, a Magyarországi Honismereti Szövetség országos elnöke, Balogh Ferenc, az RMDSZ ügyvezető elnöksége nevében, Káldi Gyula, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Orbán Zoltán előadó-tanácsos Tőkés László püspök úr és a maga nevében üdvözölték az egybegyűlteket. A konferenciát megtisztelték jelenlétükkel Szaniszló József, Nagybánya alpolgármestere, Széphegyi László és Höhn József, az OMvH munkatársai, Máthé Gyula, az EKE országos elnöke, Behabecz Magda, az EKE országos titkára, Kiss Margit, a Kolozsvári Honismereti Kör vezetője, valamint az RMDSZ helyi szervezetének vezetői. Összesen több mint hetven résztvevő hallgatta meg a mintegy huszonnégy előadást.
Az előadások sora Máriás József Felsőbánya ismertetőjével kezdődött, Pain Lajos Honismereti emlékek a felsőbányai apácazárdáról című helytörténeti ismertetője követett. A konferencia fő témája, a Várak, kastélyok, udvarházak mellett, még az 1848–49-es forradalom és szabadságharccal foglalkozó dolgozatok is elhangzottak. Péntek délután a következő előadásokat hallgattuk meg: Bara István, Szatmárnémeti: A hadadi kastély; Fazekas Lóránd, Szatmárnémeti: Szatmár megyei kastélyok, kúriák és azok szabadságharccal kapcsolatos vonatkozásai; Székely Antal, Ombod: Gróf Teleki Blanka és a szatmárpálfalvai Teleki-kastély; Pásztai Ottó, Nagyvárad: Nagyváradi premontreiek az 1848-as forradalomban; Kiss Kálmán, Túrterebes: A túrterebesi Perényi-kastély; Juhász Viktor, Rév: Sebes-Körös-völgyi kastélyok, udvarházak s azok egykori lakói; Dr. Vajda Sándor, Borosjenő: A szabadságharc ábrázolása Thorma János festészetében.
Este 7 órától ökumenikus istentiszteletet tartottak, amelyen Dallos Lóránd református lelkipásztor és Ulmer Károly katolikus plébános szolgált. Ezután gazdag műsor következett, melyben közreműködött a Felsőbányai Református Dalkör, a Koltói Református Énekkar, a Katolikus Ifjúsági Kórus, valamint kiemelkedő műsorával a Mons Medius Énekkar.
Másnap folytatódtak az előadások: Tácsi László, Temesvár: A zsombolyai Csekonics-kastély – Trianon áldozata; Borbély Gábor, Nagyvárad: Gálospetri kúriái; Lakóné Hegyi Éva, Zilah: A Zilah-patak völgye és a Tövishát 1848–49-es emlékei; Dánielisz Endre, Nagyszalonta, Péter I. Zoltán, Nagyvárad: A hajdúvár őrtornyából Arany János Múzeum – könyvbemutató; Kordics Imre, Nagyvárad: Fráter-kúriák Bihar megyében; Benedek Zoltán, Nagykároly: A nagykárolyi Károlyiak kastélya és kaplonyi temetkezési helye; Balogh Ferenc, Kolozsvár: Önkormányzatok szerepe a műemlékvédelemben.
Délben meglátogattuk a temetőt. Itt az RMDSZ egy példaértékű kőtárat létesített, egyhelyre gyűjtve és felállítva az elhagyott, elhanyagolt sírköveket, obeliszkeket. Délután a következő előadások hangzottak el: Major Miklós, Szilágynagyfalu: Szilágynagyfalu kastélya; Starmüller Géza, Kolozsvár: Szatmár vára; Erdőközi Zoltán, Lelle: Álmos herceg meszesi apátsága; Józsa István, Kolozsvár: A partiumi és az európai szellem határvonalai; Erdei János, Szilágysomlyó: A szilágysomlyói katolikus temető; Karacs Zsigmond, Budapest: Egy régi partiumi család, a Balázsházi Balázsházyak; Pálkovács István, Temesvár: Temesvár 1849. évi ostroma; Antal Béla, Nagyvárad: Biharpüspöki–telkes  magánházak tulajdonosai.
Az előadások sora közgyűléssel zárult, amelyen Szatmár megye új területi elnökének Kiss Kálmán túrterebesi tanárt választották meg. Ugyanakkor, önkéntesen jelentkezett Máramaros megye területi elnökének Székely József nagybányai nyugdíjas tanár;
Vasárnap szakmai kiránduláson vettünk részt. Nagybányán megnéztük az István-tornyot, Koltón a kastélyt, s a nemrég felállított kétalakos Petőfi-szobrot. Hosszúfaluban megnéztük az elhanyagolt Teleki-kastélyt, amelyet megpróbáltak renoválni (de nem restaurálni!), s talán felhasználják turisztikai célokra; majd Misztótfalun megtekintettük Misztótfalusi Kis Miklós múzeumát és a helybeli református templomot; Szinérváralján csak kívülről járhattuk körbe a templomot, mert nem sikerült bejutnunk. Végül szomorúan csodáltuk meg az aranyosmeggyesi impozáns méretű várkastély-romot. Vajon mi lesz a sorsa? Az ebédet Sárközújlakon fogyasztottuk el, majd megnéztük a helybeli kastélyt és az Árpád-kori templomot.

November 26.a PBMEB elnökségi ülése. Összeállítottuk a 2000. év programját.

Ebéd után kimentünk Biharra, ahol résztvettünk a temetőben Gáspár András 1848-as tábornok sírjának újraavatásán és koszorúzásán, majd a református templomban tartott díszelőadáson, melynek díszvendége Habsburg Ottó volt, aki szívhezszóló előadást tartott. [...]