29. Pásztai Ottó: „Aki fényt hagyott maga után...” Dr. Károly Irén József élete és munkássága

Az első fejezet életrajzi adatokat tartalmaz: 1854-ben született Gönc községben, előbb a Kassai Premontrei Gimnáziumban, majd a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban tanul, mint papnövendék. 1875-ben belép a premontrei rendbe, Jászón felveszi az Irenaeus rendi nevet. 1876–1877 között az Innsbrucki Egyetem teológiai fakultásán tanul. 1880 augusztusában Nagyváradra helyezik, a Premontrei Főgimnáziumba, ahol 33 évig középiskolai tanár. Tevékeny élete folyamán 15 egyesület és társaság tagja, 6 lapnak munkatársa. 1929-ben hunyt el, épp 75 évvel ezelőtt.

A második fejezet dr. Károly Irén premontrei kanonok pasztorációs tevékenységét ismerteti. Az ifjúság valláserkölcsi nevelésének formálója volt.

A harmadik fejezet oktatási tevékenységét mutatja be. Fő elve volt az alázatosság, figyelem, nyitottság minden új iránt. Nagy erénye volt, hogy vonzóvá tudta tenni a matematikát és a fizikát. Meggyőződéssel vallotta, hogy az oktatás hatékonysága a szemléltető eszközökön múlik. Ezért egy kitűnően felszerelt fizikai szertár megvalósítása volt egyik célkitűzése. A következő fejezet a természettani-fizikai szertár aprólékos bemutatását célozza.

A következő fejezetben megismerkedhetünk a Nagyváradi Jogakadémiával, melynek katedráján 1890 és 1919 között oktatott, mint a bölcsészeti tanszék első rendes tanára.

De talán munkásságának legfontosabb része tudományos kutatói tevékenysége. A következő fejezetek ezzel foglalkoznak: kísérletek a kohérerrel, az elektromágneses hullámokkal. 1895-ben felfedezi a drótnélküli távírót. De sajnos, az ő figyelmetlensége miatt, Marconi közölte először a sajtóban, valamint a Szabadalmi Hivatallal. Ezután megismerhetjük röntgenlaboratóriumi kísérleteit. Néhány váradi orvossal karöltve, a tudománytörténetben először csont- és tüdővilágítással állapít meg betegségeket, deformációkat, töréseket. És itt kell megemlítsük, hogy a nép szolgálatába állított röntgenlaboratóriumi tevékenységéért, az 1930-as években, a würtzburgi Radiológiai Intézetben mellszobrot állítottak tiszteletére.

A következő fejezet egyéb tudományos kutatásait ismerteti: meteorológiai előrejelzések összeállítása, a híradástechnika alapjának kutatása – így a rádiózás.

Mint minden nagy embernek, aki a közért élt, széles körű közéleti tevékenysége volt: a város villanyvilágításának ügye, a villanytelep létrehozása, gazdaságos működtetése, a régi vízmű villanyáramra való átállítása, villamosjáratok – közszállítás, a Jád-völgyi vízi-erőmű, javaslatai a villamos áramdíj megállapítására, a színház építésének támogatása, vízvezeték, csatornázás, patakok szabályozása.

A szerző összegzi a közéleti tevékenységéről elmondottakat: dr. Károly Irén mindenkor a haladás, a gyors, de megfontolt cselekvések embere volt. Egész életével és mindennapi tevékenységével példát mutatott arra, hogyan lehet és kell a közösség érdekeit becsülettel szolgálni. Éppen ezért ez a könyv főhajtás az ember, a tanár előtt.

E kitűnően dokumentált kötetet 59 fénykép, rajz, vázlat illusztrálja, 47 forrásmunkát használt fel. S nem tagadva meg önmagát, a szerző, mint a Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke, a könyv végén, mint egy mellékletben ismerteti szeretett iskolájának, a Premontrei Főgimnáziumnak történetét, egész napjainkig.