410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


- 1996 -

Január 16–17. – Középiskolás csoportok szervezése Az 1100 év magyar építészete a Kárpát-medencében című vetélkedőre. Nagyváradon sikerült négy csoportot szervezni.

Február 19. – EME-gyűlés Nagyváradon, melyen résztvett Benkő Samu az EME elnöke. Dukrét Géza beszámolt a bizottság tevékenységéről. Megegyezés született együttműködésben.

Március 30 Partiumi Honismereti Találkozó – Nagyvárad
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az 1995-ös év tevékenységéről,
2. Megyei beszámolók, javaslatok,
3. Az 1996-os év eseménynaptára,
4. Pályázati munkák a Millecentenáriumra,
5. Az  1989 után állított emléktáblák és szobrok listájának összeállítása,
6. Előadások.
Dukrét Géza felkéri a megyék küldötteit, hogy az 1989 után állított szobrokról, emléktáblákról stb. készüljenek fényképek, melyeket adatok (méret, kinek a tiszteletére, ki állította stb.) kíséretében küldjenek el hozzá.
Utolsó napirendi pontként az előadásokat tartják meg a következő sorrendben:
a) Péter I. Zoltán és Sófalvi István: A Szent László-tér kialakulása – diavetítéses.
b) Major Miklós: Kraszna – helytörténet.
c) Venczel Márton: Természetvédelem Bihar megyében (diavetítéssel).
d) Borbély Gábor: Adalékok Paptamási helytörténetéhez.
e) Papp Attila: Egy eddig ismeretlen betyárballada elemzése, melyet el is énekel.
f) Németh Katalin: Tájékoztató Bihar megye műemlékeiről.

1996. május 11. – Varadinum-ünnepségek –Településeink kialakulása és történelme című pályázatunk díjkiosztó ünnepsége.
Résztvett Tempfli József és Tőkés László püspökök, akik méltatták a pályázat jelentőségét és személyesen vettek részt a díjak átadásában. A pályázatra tizennégy felnőtt- és tíz diákdolgozat érkezett.

Július 22–29. V. Honismereti tábor – Várasfenes       
A táborozáson az EKE részéről 33 személy (ebből 24 fiatal) vett részt, a Rogériuszi Egyházközségtől 26 személy (18 fiatal), valamint az egyházkerület által meghívott 21 diák, a nagyváradi Lorántffy, Ady és Szent László gimnáziumokból, a tanítóképzőből, a szatmári és aradi középiskolákból. A tábor kissé eltért a hagyományostól: honismeret és tehetségkutatás volt a cél.

Október 11–13.Partiumi Honismereti és Néprajzi Konferencia
                              Bihardiószeg – Székelyhíd
A honismereti konferenciát Bizottságunk a Kriza János Néprajzi Társasággal közösen szervezte meg Bihardiószegen és Székelyhídon.
Október 11-én a honismeret napja volt Bihardiószegen.
A konferenciát megtisztelte jelenlétével Csernák Béla, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője, Tolnay István tanügyi tanácsos, Roska Enikő irodaigazgató, Máthé Gyula, Dukrét Lajos, Tóthpál Tamás, az EKE Országos Vezető Tanácsának tagjai, Balogh Ferenc, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, Varga Sándor, Diószeg polgármestere, a Bihari Napló, Erdélyi Napló, Művelődés és a Nagyváradi TV munkatársai. A házigazda, Gellért Gyula esperes üdvözlete után a következő előadások hangzottak el:
1. Dukrét Géza: Honismereti munka a Partiumban és a Bánátban.
2. Pávai Gyula (Arad): Arad szobrai.
3. Balogh Ferenc (Kolozsvár): A tájházmozgalom lehetősége és szükségessége.
4. Pálkovács István (Temesvár): Az Árpád-kori Temesvár.
5. Vajda Sándor (Borosjenő): Borosjenő múltja és jelene.
6. Péter I. Zoltán (Nagyvárad): A Nagyvárad melletti Püspökfürdő kialakulása és századfordulós virágzása.
7. Venczel Márton (Nagyvárad): A Püspökfürdő és környékének élővilága.
8. Tavaszi Hajnal (Nagyvárad): Legendás emlékezetünk. A barátkai missziós telep története.
9. Kovách Géza (Arad): Kézművesség a Bánságban a 19. század első felében.
10. Magyari Etelka (Arad): Arad környékének Árpád-kori szakrális emlékei.
11. Hajdú-Moharos József (Balaton Akadémia): A Lóczy Lajos munkacsoport.
12. Antal Béla (Biharpüspöki): Adalékok a Biharpüspöki református templom építésének történetéhez.
13. Benedek Zoltán (Nagykároly): Érmellék – könyvismertető.
14. Bessenyei István (Sarmaság): Árpádi tanyavilág.
15. Dukrét Géza (Nagyvárad): A Hegyköz falvai. Síter.
16. Kovách Géza (Arad): Diószeg a 19. században.
17. Béres József (Máramarossziget): Máramarosi természeti rezervátumok.
18. Papp Attila (Margitta): Betyárdalok az Érmellékről.
A nap a Szömörce néptáncegyüttes műsorával zárult.
Október 12-én a népismeret napja volt Székelyhídon. Az ülést megtisztelte jelenlétével Rákóczi Lajos parlamenti képviselő, Holczman Barna Székehyhíd polgármestere, Pásztai Ottó, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke.
Pozsony Ferenc, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke üdvözlete után a következő előadások hangzottak el:
19. Wilhelm Júlia (Székelyhíd): Székelyhíd története.
20. Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): A partiumi területek magyar néprajzi műhelyei.
21. Magyari Etelka (Arad): Arad és Temesvár környékének helységnév-magyarázó mondái.
22. Dénes Zoltán (Debrecen): Szakrális régiók változásai a Partiumban.
23. Szabó László (Szolnok): Beszámoló a Fekete-Körös-völgyi kutatásokról.
24. Keményfi Róbert (Debrecen): Multietnicitás a Fekete-Körös-völgyében.
25. Görbe István (Szatmárnémeti): Pintye Gligor a magyar néphagyományban.
26. Dánielisz Endre (Nagyszalonta): Az emberi élet nagy eseményeihez kapcsolódó táncszokások.
27. Juhász Viktor (Rév): A révi fazekasság.
28. Dukrét Géza: A síteri ülőrokka és a vele kapcsolatos szokások.
29. Wilhelm Sándor (Székelyhíd): Egy néprajzi múzeum létesítésének viszontagságai.
30. Gavrucza Tibor (Székelyhíd): A székelyhídi református templom története.
Meglátogattuk a nemrég megnyílt halászmúzeumot és a hegyközszentmiklósi pincesort.

Konferenciánkon 67-en vettek részt a Partium és Erdély minden részéből. Harmadnap kirándulás keretében megnéztük a Szilágyság műemlékeit: a szilágysomlyói Báthori-várat, a somlyóújlaki, krasznai, szilágynagyfalui református templomokat. Idegenvezető Major Miklós és Joikits Attila volt. Szilágynagyfaluban megnéztük az iskolában berendezett néprajzi kiállítást, ahol ugyanakkor ebéddel is fogadtak minket.

November 1. Világháborús emlékmű avatása Réven. Az ünnepség főszervezője tagtársunk, Juhász Viktor ny. tanár volt, melyen résztvett Tőkés László püspök. Megkoszorúztuk Márton Gabriella síremlékét is.

November 28–29. – Bukarest. Az I. Országos Műemlékvédelmi Szeminárium, a World Trade Centerben A romániai építészeti örökség rehabilitása címen. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a PBMEB nevében Dukrét Géza előadást tartott a Partiumban és Bánságban folyó műemlékvédelemről. Megalakult a kulturális egyesületek, alapítványok és szakegyesületek föderációja a történelmi műemlékek rendszeresítése, védelme és értékesítése érdekében. [...]